TR / ENG
 
Araştırma Merkezleri
USAK Yayınları
 
USAK Mülakatları
Dinçer: “Paris Saldırıları Neticesinde Mesel...
Fatma Yılmaz-Elmas: “Avrupa’da Terörle Güve...
USAK Projeleri
Etkinlik Takvimi
 
Kayıt Ol
USAK etkinlikleri ve yayınlarından haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun!
 
Güvenlik ve Terör
   
Avrupa Birliğinin Küresel Terörle Mücadelesi
Mehmet ÖZCAN
28-10-2008
Yazdır    Bookmark and Share A- A A+
 

 

Dr. Mehmet ÖZCAN 11 Eylül saldırıları sonrası küresel terörizmin, devletlerin ve uluslararası sistemin genelinde başlı başına bir gündeme sahip olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Başta ABD olmak üzere sistemin büyük güçleri küresel terörizmi önleme adına yoğun bir çaba içerisine girmişlerdir. Doğru teşhisin doğru tedaviyi sağlayacağını hatırlayarak, terörizmle mücadelede önemli olanın doğru, etkin ve sağlıklı bir mücadele olduğu unutulmamalıdır. Aksi taktirde terörizmin yaratmak istediği tuzağa düşebilme ihtimali yüksektir. Terörizmin istediği sağduyunun kaybolması, insanların nefretinin artması, korku ve endişenin hakim olması ve eylemlerine meşru bir zemin oluşmasıdır. Küresel terörizmle mücadelede ABD’nin bilerek veya bilmeyerek yaptığı yanlışlar kendisine karşı bir takım tepkilere yol açmaktadır. AB, bu yanlışları göz önüne alarak kendi terörizmle mücadele politikasını daha sağlam bir zemine oturtmak durumundadır. Genel olarak bakıldığında terörizmle mücadele adına iç güvenlik alanında radikal denilebilecek önlemlerin daha az tartışma ve çabuk kabullerle uzlaşıya varılarak kabul edildiğini, 11 Eylül saldırılarının AB’nin bu alandaki politikalarını ve bu politikalara yönelik tartışmaların içeriklerini değiştirdiğini görüyoruz. Bir yönü ile 11 Eylül’den sonra Avrupa, iç güvenlik alanında hızlı bir entegrasyon sürecine girmiştir. 1970’li yıllardan 11 Eylül saldırıları olana kadar geçen süreçte AT/AB çatısı altında terörizmle mücadele konusu görülen odur ki, terörizmle mücadele, Avrupa’da içişleri ve adalet alanındaki işbirliği sürecinin tetikleyicisi olurken aynı zamanda üye devletler, terörizm olgusuna iç egemenlik yetkisi kapsamında yaklaşmıştır. Dolayısıyla terörizmle mücadele ve iç güvenlik alanında işbirliği hükümetler arası işbirliği olmaktan öteye gidememiştir. Yine bu dönemde AB iç güvenlik tehdit algılamasında terörizm, örgütlü suçlar ve yasa dışı göç gibi diğer ciddi uluslararası suçlar ile ele alınmış ve Europol’un görev alanında değerlendirilmiştir. 11 Eylül sonrası küresel terörizmle mücadele, AB Konseyi tarafından öncelikli amaç ilan edilmiş ve Birlik o zamana kadar görülmemiş çapta, terörizm tanımından terörizmin finansmanına kadar yasal ve politik ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ilerlemelerden en dikkat çekeni terörizme karşı bir strateji geliştiren Eylem Planı, artırılmış polis ve adli işbirliği ve üye devletlerde ortak bir terörizm mevzuatı oluşturmayı hedefleyen Terörizmle Mücadele Çerçeve Kararıdır. Yine bu dönemde terörizmle mücadelenin suçla ilgili hemen hemen tüm alanları etkilediğini, suç kontrol ve özellikle göç, iltica, yasadışı göç, sınır güvenliği konularında alınacak önlemlerle ilgili katalizör bir role sahip olduğunu ve iç güvenlik ve adalet alanında entegrasyonu hızlandırıcı bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan terörizmle mücadelede Europol’un yetki ve başarısı da değerlendirilmiştir. Bununla birlikte önem arzeden bir diğer konuda Europol ve üye devletlerin polis ve adli birimleri ile ABD birimleri arasındaki yakın işbirliğidir. Bu yakın işbirliği ve yapılan anlaşmalar bir çok tartışmayı beraberinde getirmekle beraber aynı zamanda İçişleri ve Adalet alanının “transatlantikleşmesi” olarak tanımlanabilir. 11 Mart saldırıları ile AB küresel terörizm gerçeği ile tanışmıştır. Bu noktada AB Konsey ve Komisyonu’nda hakim olan düşünce, daha öncesinde alınan önlemlerin yürürlüğe sokularak etkililiğin sağlanması, üye devletler arasındaki uyumun sağlanması, bilgi paylaşımı ve analiz kapasitesini geliştirmek ve daha operasyonel davranmaktır. Üye devletler ile Europol, SitCen gibi merkezi birimler arasındaki istihbari bilgi değişimi ve paylaşımı azlığı ve güvensizlik tartışılan konuların başında gelmektedir. Diğer yandan 11 Mart saldırıları sonrası 2001 Eylem Planı revize edilmiştir. Ancak AB’nin bu saldırılar sonrası daha önce sahip olduğu ılımlı ve sakin havanın değişmeye başladığı ve bir paranoya içerisinde hareket ettiği söylenebilir. Bunun en önemli neticesini askeri araçların terörizmle ile mücadelede bir araç olarak kullanılmasının yasal altyapısının AB Anayasası’nda ve Ortak Dış Güvenlik Politikası’ndaki yer alması olarak ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. 11 Mart sonrası, AB’nin terörizme mücadeledeki bakış açısındaki değişmelerden birisi de terörizmle mücadelenin ODGP alanına yani İkinci Sütun alanına entegre edilmesi olmuştur. Bu noktada dikkati çeken husus, AB’nin terörizmle mücadelede polisiye yöntemlerin yanısıra askeri yöntemlerin kullanılmasını öngören yaklaşım ve politikalarıdır. Oysa terörizmle mücadele özellikle küresel terörizmle mücadelede askeri yöntemlerin kullanılması sonucu elde edilecek başarı ihtimali oldukça düşüktür ki, bunun en iyi örneğini ABD’nin Irak politikası göstermektedir. Çünkü askeri güçler belirgin bir hedefe yönelik olarak kullanılabilirler. Ancak terörle mücadelede belirgin bir hedef tanımlaması yapmak hemen hemen çok zordur. Bu hedefi bulmak, topluma nüfuz etmek, halk içinde istihbarat yapmak polisiye metotlarla daha mümkün hale getirilebilir. Ayrıca AB’nin bu alandaki politikalarından siyasi alanda küresel bir aktör olma hedefini ve bunu sağlamaya yönelik küresel terörizmle mücadeleyi bir araç olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Global politika açısından AB küresel terörizmle mücadelede hiç bir devletin tek başına başarılı olamayacağına inanmakta ve bu kapsamda uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapmaktadır. Bununla ilgili olarak AB özellikle BM’in aktif çaba göstermesini veya buna yönelik adımlar atmasını beklemektedir. AB’nin BM açılımı ve desteği terörizme karşı global bir yaklaşım sağlanması açısından önemlidir. Sonuç olarak insanlığın karşısında, İslam ve Batı medeniyetlerini karşı karşıya getirmeyi amaçlayan veya böyle bir çatışmayı bekleyenleri ümitlendiren, bir çok nedeni ve argumanı olan, küresel düzlemde hareket eden, kin ve nefret ile büyüyen bir terörizm olgusu vardır. Ancak, geçmişte ülkelerindeki terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele veren ve bir model oluşturan Avrupa ülkelerinin, küresel terörizme karşı vereceği sınavın başarılı olması -özellikle ABD politikalarının dünya genelinde tepki oluşturmasından sonra – dünya barışı için yaşamsal bir öneme sahiptir. Öte yandan küresel güç olma yolunda ilerleyen AB’den beklenen, Ortadoğu politakalarında ve genel olarak İslam dünyası ile olan ilişkilerinde rencide edici, suçlayıcı veya sömürgeci bir zihniyetle değil aksine olumlu, terörizm sorununu ortak bir sorun olarak görerek çözüm için ortaklıklar geliştirecek politikalar izlemesidir. Terörizmin bir strateji olduğunu ve teorisyenlerinin basit insanlar olmadığını unutmamak gerekir. Terör örgütleri ile onlarla mücadele edenler arasında her zaman bir ‘alan kazanma’ stratejisi vardır. Teröristler eylem üstünlüğüne, hızlı hareket etme, kitleleri etkileme ve çabuk karar verme gibi bir çok konuda aslında güvenlik güçlerine karşı bir adım öndedirler. Diğer yandan terörizmle mücadele adına yapılan insan hakları ihlalleri, aşırı güç kullanımı ve bunların olmasında büyük etkisi olduğu görülen salt askeri güç kullanımı terör örgütlerine meşru bir zemin hazırlamaktadır. Irak’ta Ebu Gureyb cezaevinde ABD askerlerince yapılan kötü muamelelerin El-Kaide örgütüne sağlayacağı olumlu argümanları tahmin etmek hiç zor değildir. Bu bağlamda AB’nin küresel terörizmle mücadelede bu noktaları dikkate alması gerekir. Bu açıdan üye ve aday ülkeler arasında polis birimleri arasındaki artırılmış işbirliği, yardımlaşma, destek ve koordinasyonun sağlanması önemlidir ve zaten çalışmada da ifade ettiğimiz üzere polis işbirliğinin artırılması konusunda AB ülkeleri arasında bir uzlaşı vardır. Ancak sorun bu işbirliğinin hangi düzeyde yapılacağıdır. Bu işbirliğinin ulusüstü seviyeyi zorlayacak şekilde devam etmesi gerekir. Çünkü ulusüstü seviyede faaliyet gösterdiği söylenebilecek bu yeni veya küresel olarak adlandırılan terörizme karşı, devletlerin ulusal egemenlik ve çıkar kaygısıyla hareket etmeleri aynı zamanda bir çok dezavantajı da getirdiği bilinen bir gerçektir. Özellikle AB gibi, iç sınırların olmadığı ve küresel terörün her zaman hedefinde olan bir bölgesel gücün, küresel terörle mücadelede başarılı olmasının olmazsa olmaz koşulu, hükümetlerarası düzlemden sıyrılarak hükümetlerüstü düzlemde terörizmle mücadele politikalarını geliştirmesidir. AB ancak bu sayede sınır tanımayan bu tehdit ile mücadelesinde başarılı olabilir. Ancak yapılan çalışmalara özellikle 11 Eylül sonrası geliştirilen mekanizmalara bakıldığında, ulusal egemenlik kaygılarının hala varlığını sürdürdüğü yalın bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasa ile her ne kadar AB’nin üç sütunlu yapısı kaldırılmış olsa bile, karar alma mekanizmalarında, oybirliği esasının bir çok konuda devam etmesi bu gerçeğin en belirgin yansıması olarak karşımaza çıkmaktadır. AB, özellikle küresel terörizm ile mücadele politikasında başarılı olmak, ve bir model olmak istiyorsa, Europol ve Eurojust gibi yaşamsal öneme sahip kurumsal yapıların işleyişinde hükümetlerüstü sisteme geçmek zorundadır. Anayasa’da bu başarılabilmiş değildir. Ancak ileride en azından Anayasa’ya dayanarak (yürürlüğe girdikten sonra) çıkarılacak olan yasal düzenlemelerde mümkün olduğunca bu konuda “ulusal egemenlik” kaygılarını bir tarafa iterek en azından “bölgesel” güvenlik için ulusüstü bir sistemin yaşama geçirilmesi gerekir. Bu konuda terörizm ile mücadele örnek bir alan çalışması yapılarak yeni bir model denenmesi gereklidir. Zira tehdit ortaktır. Sadece bir ülkeyi değil, tüm bölgeyi ve tüm insanlığı tehdit etmektedir. O halde bu tehdide karşı AB, öncelikle kendi içinde daha sonra da çevresinde yeni bir model geliştirmelidir. 10 Nisan 2006
 
 
DİĞER USAK MAKALELERİ
 
İran ve ABD’nin Tırmandırma Siyaseti
Doç. Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı ve Uİ Uzmanı)
 
Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Alanyalı Almanlar
Doç. Dr. Halil İbrahim BAHAR (USAK)
 
Toplum Psikolojisi, Kriz Yönetimi, Yumuşak Güç Yaklaşımlarıyla Diyarbakır Olayları
Doç. Dr. İhsan Bal ()
 
Türk halkı ABD'nin Irak'tan hemen çekilmesini istiyor
Vatan Gazetesi (USAK Ortadoğu Anketi)
 
Türkiye'nin Enerji Güvenliği
Doç. Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Irak'ta İç Savaş
Sedat LAÇİNER (USAK Başkanı)
 
İran'da Türkiye'yi Bekleyen Tehlike
Sedat LAÇİNER (Doc. Dr., USAK Baskani)
 
Azınlıklar ve Hakları: Biraz da Hukuk Konuşsun
Yücel Acer (Doç. Dr. USAK Uluslararası Hukuk Uzmanı)
 
USAK Başkanı Laçiner Davos Küresel Liderler Listesinde
Zeynep OZTUTAN (Cenevre, Stratejik Gündem)
 
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Dair
Dr. Turgut DEMİRTEPE (USAK Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Merkezi)
 
ABD hem destek, hem köstek 
Sevil KÜÇÜKKOŞUM (Tercüman Gazetesi)
 
UHP ÖZEL SAYISINA MAKALE ÇAĞRISI
Uluslararası Terörizm ve Hukuk (Özel Sayı Editörü: Dr. İbrahim KAYA)
 
Mısır'da Bir 'Mübarek Seçim' Daha
Osman Bahadır DİNÇER (USAK Stratejik Gündem, Mısır)
 
Suriye, Hariri Suikastı ve Ambargo
Dr. Sedat LAÇİNER (USAK Başkanı ve U.İ. Uzmanı)
 
AB, PKK ve Şantaj Siyaseti
Dr. Sedat LAÇİNER (USAK Başkanı ve U.İ. Uzmanı)
 
Laciner: Time to reassess combat against terror in Turkey
Emine KART (Turkish Daily News)
 
Irak Anayasası: İç Savaşın Manifestosu
Dr. Sedat LAÇİNER (USAK Başkanı)
 
Terörle Mücadele Stratejisi ve Başbakanlıkta Düşünürler Toplantısı
İhsan BAL (Doç. Dr. USAK Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Etnik Çatışmalar Merkezi Başkanı)
 
Ahmedinejad Sonrası İran
Arzu CELALİFER (USAK Ortadoğu Masası)
 
'Türkiyeli Avrupa' Kitabında Büyük Kampanya
USAK Yayınlarında İndirim (info@usak.org.uk)
 
Küresel Terörün Sorumlusu Bush ve Şaron
Hürriyet Gazetesi (5 Ağustos 2005, Cuma)
 
Terör Anketine Göre Bush Suçlu
TRT (6 Ağustos 2005, Cumartesi)
 
Terörün Nedeni ABD Politikası
Radikal gazetesi (6 Ağustos 2005, Cumartesi)
 
Türk Halkına Göre Sorumlu Onlar!
Kanal D (5 Ağustos 2005, Cuma)
 
Türkler El kaide İçin Ne Düşünüyor?
Zaman Gazetesi (6 Ağustos 2005 Pazar)
 
Main Columns of the Osame Bin Laden Ideology
Sedat Laçiner (Director, ISRO (USAK))
 
UN REFORM: FOCUS - TURKEY IDEAL PERMANENT SECURITY COUNCIL MEMBER SAYS ANALYST
AKI, Adnkronosinternational ()
 
Yeni Güvenlik Anlayışı: ‘Saklayacak Hiçbir Şeyim, Dolayısıyla Korkacak Hiçbir Şeyim Yok’
Dr. Halil İbrahim BAHAR (USAK Bilim Kurulu Üyesi)
 
Terörü Destekleyen Türkiye
Dr. Sedat LAÇİNER (USAK Başkanı)
 
Turkey and the EU Referendums
Sedat Laciner (Director, ISRO)
 
Avrupa İdeali ve Avrupa Hastalıklarına Panzehir Olarak Türkiye
Sedat Laçiner (Uluslararası İlişkiler Uzmanı)
 
Türkiye’de Terör Riski Analizi -II-
Doç. Dr. İhsan Bal (USAK Uluslararası Güvenlik Uzmanı)
 
Stratejik Ortak: Türk - Amerikan İlişkileri
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Türkler ve Ermeniler Kitabı Çıktı
USAK Yayınları (Genişletilmiş 2. Baskı)
 
Fransız Referandumu: Yoksa Avrupa Birliği Dağılıyor mu?
Mehmet Özcan (USAK AB Araştırmaları Merkezi Başkanı)
 
Fransa’da ‘Hayır’ Kararı, İngiltere ve Türkiye
Nilgün Gülcan (USAK Uzmanı)
 
Fransa’nın ‘Hayır’ı: Türkiye ve AB İçin Olası Sonuçları
Sedat Laçiner (USAK başkanı ve Uİ Uzmanı)
 
Türkiye’de Terör Riski Analizi (PKK Örneği - I)
Doç. Dr. İhsan BAL (USAK Uluslararası Güvenlik Terörizm ve Etnik Arşatımalar Merkezi Başkanı)
 
Demokrasi, Ermeni Sorunu ve ‘Alternatif Ermeni Konferansı’
Sedat LAÇİNER (USAK Başkanı)
 
Steven R. Brown USAK'ta...
USAK (USAK'ta Seminer)
 
Stratejik Hata: Yeni TCK’ya Göre Türkiye’de İşkence Hep Var Olacak
M. Bedri Eryılmaz (Doç. Dr.)
 
Prof. Steven R. Brown USAK'ta...
USAK'ta Q Metodu Eğitim Semineri (Sosyal Bilimlerde Q Metodu)
 
Orta Asya ve Türkiye
Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Öcalan Davası ve AB Süreci
Dr. Mehmet Özcan (USAK Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı)
 
USAK STRATEJİK GÜNDEM
www.stratejikgundem.com (usak stratejik gündem yayında)
 
MAKALE ÇAĞRISI
ORTA ASYA VE KAFKASYA ARAŞTIRMALARI (Alanında Türkiye’nin İlk ve Tek Bilimsel-Hakemli Dergisi)
 
Irak'ta İç Savaş
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
KOBİ'lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri
Özlem YONAR (KOBİ Uzmanı, USAK)
 
Seminar on Q Methodology
ISRO Center for European Union Studies (6-8 June 2005)
 
Polis Ne Yapmalı?
İhsan BAL (Doç. Dr.)
 
Avrupa Birliği'nde KOBİ'ler
Özlem YONAR (USAK, KOBİ Uzmanı)
 
Ege’de 'Savaş Nedeni' (casus belli) Doğru bir Tutum mu?
Yücel ACER (USAK Su ve Deniz Hukuku Araştırmaları Merkezi Başkanı)
 
Türkiye'nin İlk ve Tek Uluslararası Hukuk Dergisi
Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi Yayında (UHP İlk Sayısı Çıktı)
 
USAK Staj Programı Başvuruları Başlıyor
USAK'tan Duyuru ()
 
ASLAN MASHADOV’UN ÖLÜMÜ VE ÇEÇEN DİRENİŞİNİN SON PERDESİ
Dr. İhsan ÇOMAK (Araştırmacı)
 
Ermeni Sorunu: Çözüme Bir Katkı Önerisi
Dr. İbrahim Kaya (USAK Uluslararası Hukuk Uzmanı)
 
Türkiyeli Avrupa
Mehmet Ali BİRAND (Milliyet Gazetesi)
 
Değerlerini Kaybetmiş Bir Süper Güç
Dr. Sedat Laciner (USAK Baskani)
 
Sundeep USAK'ta 'Küresel Güvenlik' Konferansı Verecek
President Of Strategic Foresight Group Visits ISRO-USAK on 15 February 2005 (Hindistan'dan USAK'a Ziyaret)
 
Irak Seçimleri
Dr. Sedat Laciner (USAK Başkanı)
 
Ten Dilemmas of Resistance in Iraq
Dr. Sedat Laciner (Director, ISRO)
 
Bir Gerdanlığa Bir Ülke
Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Kürt Devleti Türkiye’nin Kırmızı Çizgisi mi? 
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
‘Demokratik Devrimler’, ‘Sürekli Devrim’İn Bir Parçası mı?
Dr. M. Turgut Demirtepe (USAK Orta Asya Bilim Danışmanı)
 
Türkiyeli Avrupa, Türkiye'nin Üyeliğinin AB'ye Olası Etkileri
İnsan Kaynakları sitesi (1 Ocak 2005)
 
Orduda Sessiz Devrim
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
USAK Başkanı Laçiner'in Yorumları Aktif Haber'de
Sedat LAÇİNER (hhtp://www.aktifhaber.com)
 
Özbekistan Seçimleri Yaklaşırken: Umut İle Umutsuzluk Arasında
Turgut Demirtepe (USAK Bilim Danışmanı)
 
Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Genel Değerlendirme
Derya Suner (USAK, Araştırmacı)
 
Türk Halkı: Her Şeyi Yaptık
Hilal Köylü (Radikal Gazetesi)
 
17 Aralık: Zafer mi, Hezimet mi?
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Fransız Toplumunun Türkiye'ye 'Hayır' Demesinin Nedenleri 
Adnan Özdemir (Lyon)
 
Ruslar ve Türkler Birbirini Nasıl Algılıyor?
Dr. İhsan Çomak (Dış Politika Analisti)
 
Üç İmparatorluk ve Putin İmparatorluğu
Dr. İhsan Çomak (Dış Politika Analisti)
 
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU NİHAYET PARLAMENTONUN ONAYINI ALDI VE ATANDI
Doç.Dr. Ercüment Tezcan (Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 
Ukrayna’da Güller Turuncu Açıyor…
Servet Selim (Ukrayna'dan Bildiriyor)
 
Ayin-i Şerif
Mim Kemal Öke (Tercüman)
 
V. Giscard d’Estaing’a Cevap Yerine…
Dr. Mehmet Özcan (USAK AB Araştırmaları Merkezi Başkanı)
 
Suçla Mücadele ve Kişi Hak ve Özgürlükleri Açısından Yeni CMUK Tasarısı Neler Getiriyor ?
Doç. Dr. M. Bedri Eryılmaz (Güvenlik Bilimleri Enstitüsü)
 
Adli Polis Kurulması Yönünde Avrupa Birliği Normlarının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Özcan & Dr. Ercüment Tezcan (USAK Bilim Danışmanları)
 
Toplumsal Sorunların Bir Belirtisi Olarak Terörizm
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Türkiye AB İlişkilerine Farklı Bir Bakış Açısı
USAK Yayınları'ndan yepyeni Bir Eser TÜRKİYELİ AVRUPA (Sedat Laçiner, Mehmet Özcan ve İhsan Bal yazdı)
 
İkinci Bush Dönemi Birincisinden Farklı Olacak
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Avrupa Birliği Anayasası
Dr. Mehmet Özcan (USAK Bilim Danışmanı)
 
ORTA ASYA’DA RADİKALİZM VE TEROR
Dr. Turgut DEMİRTEPE (USAK Orta Asya Masası Başkanı)
 
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONUNUN TÜRKİYE HAKKINDAKİ 6 EKİM 2004 TARİHLİ İLERLEME RAPORU VE TAVSİYESİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Ercüment TEZCAN (Galasaray Üniversitesi ve USAK)
 
KÜRESEL TERÖRLE MÜCADELEDE ABD MODELİ Mİ, ABD ÇIKMAZI MI?
Doç.Dr. İhsan BAL (USAK Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Etnik Çatışmalar Merkezi Başkanı)
 
USAK Dış Politika Anketi Çarpıcı Sonuçlara Ulaştı: Türkiye'nin Geleceği AB, ABD Hem Dost Hem Hasım
USAK (Dış Politika Algılama AnketiAnketi)
 
“ESKİ AVRUPA” AVRUPA BİRLİĞİ’NE KARŞI
Dr. Sedat LAÇİNER (USAK Başkanı)
 
ULUSLARARASI TERÖRİZMİN YASAKLANMASI ÇABALARI
Dr. İbrahim KAYA (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi ve USAK Bilim Danışmanı)
 
Fransa Türkiye'ye 'Hayır' Diyebilir mi?
Halil Bilecen (ÇOMÜ BİİBF)
 
EJDER'İN DÖNÜŞÜ KÜRESEL DENGELERİ SARSACAK 
Dr. Evrim ŞAHİNER (USAK Asya-Pasifik Masası, Araştırmacı)
 
TURKISH WEEKLY
USAK Enformasyon Bölümü (www.turkishweekly.net)
 
IRAK MUSTAFA KEMAL'İNİ BEKLİYOR
Dr. Sedat Laçiner (USAK Başkanı)
 
Son Yayınlar
 
Multimedya
 •  
  Mehmet Yegin - 17.11.2015 - Al Jazeera
 •  
  14.11.2015 - NTV Pasaport ( 2 )
 •  
  14.11.2015 - NTV Pasaport ( 1 )
 •  
  Özdem Sanberk - 14.11.2015 - HaberTürk
 •  
  Özdem Sanberk - 14.11.2015 - CNNTürk Haberler
 •  
  Türkiye ve Şili
 •  
  Cumhuriyet Bayramı 2015
 •  
  Dr. Neophytos Loizides Semineri
 •  
  Rusya ve Türkiye: Çok Yönlü Ortaklığın Güçlendirilmesi
 •  
  Filipinler-Türkiye
Analist Yeni Sayı
 
USAK Hakkında  Yapılanma Araştırma Merkezleri Linkler
   Amaçlarımız
   İlkelerimiz
   USAK Logosu
   Misyonumuz
   Faaliyetlerimiz
   Türkiye ve USAK
   USAK'ta Staj
   USAK Kütüphanesi
   Bağış ve Destek
   Üyelik
   USAK 10. Yıl Kataloğu
Yapılanma
USAK Başkanı
USAK Bilim Kurulu Başkanı
USAK Başkan Yardımcıları
USAK Bilim Kurulu Üyeleri
USAK Araştırmacıları-Uzmanları
USAK Araştırma Asistanları
Temsilciler
Amerika
Avrupa Birliği
Avrasya
Asya Pasifik
Ortadoğu ve Afrika
Güvenlik Çalışmaları
Enerji Güvenliği
Sosyal Araştırmalar
USAK Yearbook
Journal of Turkish Weekly
Analist Dergisi
D&R
NetKitap
Ideefix
Kitap Yurdu
 


USAK , Ayten Sokak No : 21, Mebusevleri , Tandoğan , Ankara. Tel : +90 312 212 28 86 (PBX) Fax : +90 312 212 25 84 Email : merkez@usak.org.tr
Web : www.usak.org.tr - www.turkishweekly.net - www.usakanalist.com